Model: Claribel Wu

Hair & Makeup: Isue Shin

Photo: Isue Shin

Apparel: Ying Bonny Cai